Varis

Miyom

Genital
Varis

Varikosel


Guatr

TiroidRadyofrekans(RF) Ablasyon Tedavisi:

Ameliyasız guatr tedavisi; biyopsi işleminde olduğu gibi, elektrot olarak adlandırılan ince iğnenin nodül içerisine yerleştirilmesi ile yapılır. Burada amaç, nodül içerisine radyofrekans dalgaları göndererek nodülün harap olmasını sağlamaktır.

Hangi hastalarda RF-ablasyon yapılabilir?

 • Tiroid ince iğne aspirason biyopsisi(İİAB) ile benign(iyi huylu) olduğu saptanış özellikle boğaz/boyun ağrısı, yutma güçlüğü, yabancı cisim hissiyatı(huzursuzluk), öksürük gibi şikayetlere neden olan nodüllerde,
 • Kozmetik rahatsızlık veren nodüllerde,
 • Aşırı otonom hormon salgılayan sıcak nodüllerde(tirotoksikoz),
 • Cerrahi yatakta nüks etmiş tiroid kanseri veya lenf nodlarında RF-ablasyon uygulanabilir.

Hangi nodüllerde RF-ablasyon uygulanmaz?

 • Nodüllerin çoğu benigndir ve sıklıkla tedavi gerektirmez.
 • İİAB sonucu malign veya şüpheli gelen olgularda tedavi cerrahidir.
 • Kistiknodüllerde alkol ablasyonu daha başarılıdır.

RF-ablasyon işlemi nasıl uygulanır?

 • Laboratuar ve US sonuçları klinisyen tarafından değerlendirildikten sonra, tedavi endikasyonu bulunan hastalar işlem öncesi bir kez de işlemi yapacak hekim(çoğunlukla girişimsel radyolog) tarafından değerlendirilir ve işlem planlaması yapılarak işlemin zamanı belirlenir.
 • İşlem günü hastaların aç kalması gerekmez.
 • İşlem ameliyathane koşulları gerektirmez.
 • İşlem için hasta yatağa yatırılır, boyun bölgesi dezenfektan solüsyonla temizlenir ve işleme hazır hale getirilir.
 • Hekim steril koşullarda hazırlanarak , hasta başucuna oturur, US kılavuzluğunda sıklıkla boyun orta hattına çok ince iğne ile lokal anestezi uygular, bu sırada hasta sinek ısırığı kadar az bir acı hisseder.
 • Lokal anestezi uygulaması ardından işlemi gerçekleştirecek cihaza bağlı elektrot olarak adlandırılan iğne cilt üzerinden, US kılavuzluğunda ilgili nodüle ilerletilerek nodül içerisine yerleştirilir.
 • İğnenin nodül içerisine uygun yerleşimi sağlandıktan sonra, cihaz uygun parametrelerde çalıştırılarakablasyon işlemi başlatılır, iğnenin kademeli olarak geri çekilmesi ve yer değiştirilmesi ile birlikte nodülün tüm yüzeyine radyofrekans dalgaları uygulanarakablasyonişlemi tamamlanır.
 • Eğer uygulama yapılacak başkaca nodül varsa aynı işlem o nodüle de tekrarlanır.
 • İşlem sonunda ciltten çıkarılır, US ile tiroid ve çevre doku kontrol edilerek, sorun saptanmazsa giriş noktası bantla kapatılır.
 • İşlemden 6-8 saat sonrasında bandaj alınabilir.
 • İşlem sonrası olabilecek hafif ağrı, basit ağrı kesici ilaçlar ile rahatlıkla konrol altına alınabilir, morarma ve hafif şişlik gibi şikayetler ise 1-2 haftalık süreçte tamamen kaybolur.

İşlem sonrası beklentiler nelerdir?

 • Öncelikle bilinmelidir ki; yapılacak ablasyon işlemi nodülü bir anda ortadan kaldırmayacakır. Amaç öncelikle mevcut şikayetlerde gerileme ve kaybolmayı sağlamaktır, nodül de zaman sürecinde kademeli olarak küçülecektir.
 • Benigntiroid nodüllerinde RF-ablasyon sonrası en belirgin volüm kaybı ilk 1 aydadır ve nodülde %35-60 hacimsel küçülme beklenir. İlk 6 ay sonunda ise volümsel küçülme %50-85 oranında gerçekleşir.
 • Kistiknodüllerdeilk aylarda küçülme çok daha belirgindir.
 • Otonom fonksiyon gösteren nodüllerde(sıcak nodüller), işlem sonrasında şikayetler belirgin olarak geriler, tekrarlama olasılığı diğer nodüllere oranla biraz daha yüksektir.

Kistik Nodüllerde Alkol Ablasyon İşlemi:

Pürkistik nodüllerde(tamamı sıvı içeriği olan nodüllerde), ablasyon işlemi nodül içerisine alkol uygulaması ile yapılabilir.

Kistiknodüllerde alkol ablasyonuradyofrekansablasyonuna oranla özellikle ilk aylarda daha etkindir ve işlem maliyeti RF-ablasyona oranla çok daha düşüktür.

Alkol ablasyon işlemi de uygulama açısından RF-ablasyona benzer, sadece farkı, nodül içerisine RF elektrot iğnesi yerine normal uçlu iğne yerleştirilir,öncelikle kist içeriği boşaltılır. Nodül içerisine belirli hacimde alkol enjekte edilir. Bir süre(yaklaşık 10 dakika) beklendikten sonra, içeriye enjekte edilen alkol aspire edilerek geri alınır.

İşlem sonrası hasta 30 dakika kadar gözlemde tutulur ve sorun saptanmazsa evine gönderilir.

Hastalara 1. ay, 3. ay ve 6. aylarda kontrol US değerlendirmesi yapılır.

Kistik nodüllerde ilk 1 ay içerisinde ortalama %75-80, 6 ay içerisinde ise ortalama%90-95 hacimsel küçülme görülür.